جغرافیای معرفتی به عنوان مبنای مدیریت راهبردی سازمان های فرهنگی جهانی

چکیده

مدیریت راهبردی روش منطقی، عینی و سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات بزرگ در یک سازمان است که چارچوبی را برای اتخاذ تصمیمات اساسی برای تحقق اهداف سازمان ارائه می نماید. سازمان ‏ها با گسترش ماموریت و قلمرو جغرافیایی فعالیت‏ ها و تنوع در ابعاد مختلف، نیازمند الگوهای پیچیده و تفصیلی ‏تری برای مدیریت راهبردی هستند. این موضوع درباره سازمان‏ های فرهنگی که محصولات و خدمات آنها از نوع معرفتی است اهمیت و پیچیدگی بیشتری پیدا می ‏کند. این مقاله جهت ارائه چارچوبی برای مدیریت راهبردی سازمان ‏های فرهنگی جهانی، ضمن ارائه تعریف مختصری از مفاهیم سازمان جهانی، فرهنگ، مدیریت راهبردی و جغرافیای معرفتی، در دو سطح، جغرافیای معرفتی را برای شناخت و تدوین راهبرد و مبنای مدیریت راهبردی تفصیل می ‏دهد.

کلیدواژه‌ها