پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی (PTE) - فرایند پذیرش مقالات